Vedtægter for F.C. København Fan Club

FCKFCs vedtægter

Se vedtægterne for F.C. København Fan Club

1. Foreningens navn er "F.C. København Fan Club". Oprindeligt grundlagt tirsdag den 28. maj 1991. Indtil den 24. oktober 1991 var foreningens navn "KB Fan Club". 24. oktober anses for F.C. København Fan Clubs jubilæumsdag.

2. Foreningens formål er at støtte F.C. København på en festlig og fredelig måde, for derigennem at udbrede kendskabet til klubben, samt gennem sociale aktiviteter for foreningens medlemmer at udbrede den rette forståelse af, at fredelig sameksistens med andre fodboldfans er en naturlig ting af det, at være FCK-fan.

3. Foreningen er en selvstændig organisation, der ledelsesmæssigt og økonomisk er uafhængig af PS&E, F.C. København, B1903 og KB.

4. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af maksimalt 5 medlemmer afhængigt af hvor mange der opstiller; Formand, Næstformand, Kasserer samt 2 menige medlemmer. Dertil kommer maksimalt 2 suppleanter.

Alle medlemmer af bestyrelsen skal minimum være fyldt 18 år. Ingen i PS&E's, F.C. Københavns, KB's eller B1903's bestyrelse, ledelse eller på anden måde i ansættelseslignende forhold kan være medlem af F.C. København Fan Clubs bestyrelse.

Ansatte i F.C. København Fan Club kan heller ikke vælges til bestyrelsen.

a. Alle for foreningen væsentlige beslutninger træffes i bestyrelsen

a stk. II. Bestyrelsen arbejder ud fra en intern forretningsorden, der sikrer, at bestyrelsesarbejdet til enhver tid bliver udført i et omfang og på en måde, der er hensigtsmæssig for foreningen og dens ansatte, og som er i tråd med foreningens formål og vedtægter. Forretningsordenen vedtages hvert år af den nyvalgte bestyrelse senest 30 dage efter generalforsamling.

b. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede enten personligt, via en suppleant eller via telefon eller lignende.
c. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed har formanden den udslagsgivende stemme, i forbindelse med optagelse af forpligtelser på over kr. 100.000 skal kassereren stemme for forslaget.
d. Over forhandlinger i bestyrelsen føres et referat, hvori en kort beskrivelse af forhandlingerne samt alle bestyrelsens beslutninger indføres. Et medlem af bestyrelsen, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning har ret til at få sin mening indført i referatet.

e. alle beslutninger vedrørende omkostninger der overstiger kr. 15.000 skal godkendes af 3 bestyrelsesmedlemmer eller kasserer og formand i foreningen. Der kan i samarbejde med enkelte udvalg eller ansatte i F.C. Københavns Fan Club gives dispensation fra bestyrelsens side, til at denne regel fraviges.

 5. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

a. Generalforsamlingen afholdes i København og den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af hvert års marts måned. Hvis ude fra kommende omstændigheder umuliggør den rettidige afholdelse af generalforsamlingen, er bestyrelsen forpligtet til afholdelse af denne snarest muligt herefter.

a stk. II. I det tilfælde vil bestyrelsen have mandat frem til den udsatte generalforsamling.

b. Generalforsamlingen varsles senest 14 dage før pr. post. Indkaldelse pr. e-mail er at regne som indkaldelse pr. post
c. På hver generalforsamling vælges en dirigent, der afgør om generalforsamlingen er lovlig, leder generalforsamlingen, stemmeafgivningen og dennes resultater.
d. Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal.
e. Samtlige, der har været medlem i mindst 3 måneder og ikke er i kontingentrestance, har stemmeret på generalforsamlingen. Fuldmagter skal godkendes inden generalforsamlingens påbegyndelse ved sammenholdelse med medlemsfortegnelse og restanceliste. Hvert medlem kan dog maksimalt medbringe 5 fuldmagter på generalforsamlingen.
f. På hver ordinær generalforsamling skal der være følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent,
  2. Årsberetning,
  3. Godkendelse af regnskab og budget,
  4. Indkomne forslag,
  5. Valg til bestyrelsen,
  6. Eventuelt,
  7. Fremtidsplaner.

g. På hver ordinær generalforsamling er bestyrelsen på valg som følger: Ulige år: Formand og 1 menigt medlem. Lige år: Næstformand, Kasserer og 1 menigt medlem. Hvert år: 2 suppleanter.

h. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted.

6. Ekstraordinær generalforsamling kan indvarsles på bestyrelsens foranledning, eller såfremt der indsendes en motiveret, skriftlig anmodning til bestyrelsen. Denne anmodning skal være underskrevet af mindst 5% af foreningens medlemmer. Ekstraordinær generalforsamlingen skal indkaldes senest 14 dage efter anmodningens modtagelse med samme frister, som er gældende for ordinær generalforsamling. Den ekstraordinære skal afholdes hurtigst muligt, dog senest to måneder efter modtagelse af anmodning.

7. Bestyrelsen har det overordnede strategiske og økonomiske ansvar herunder budgetplanlægning, budgetopfølgning, regnskabsaflæggelse og opkrævning af kontingent. Den løbende bogføring varetages i Fan Clubbens kontor eller hos en ekstern bogholder med kassereren som den endeligt ansvarlige for opgavens udførelse. Kontingent opkræves pr. PBS eller indbetalingskort. Kontingentperioden går fra den dag, man registreres som indmeldt og et år frem.

8. Eksklusion af et medlem kan finde sted, såfremt medlemmet i gentagne tilfælde gør sig ufordelagtigt bemærket eller hvis medlemmet i et enkelt tilfælde gør sig særligt ufordelagtigt bemærket. Spørgsmålet vedrørende eksklusion behandles alene af bestyrelsen og eksklusion kan kun finde sted ved 4/5 flertal i bestyrelsen.

9. Ophævelse af F.C. København Fan Club kan kun finde sted på en generalforsamling og kræver tilslutning fra 2/3 af foreningens medlemmer. Ved ophævelse tildeles foreningens midler ligeligt til B1903's og KB's ungdomsafdelinger.

10. Hæftelse: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

 

Disse vedtægter er senest revideret og godkendt ved F.C. København Fan Clubs generalforsamling den 30.3.2023

Seneste om FCKFC

Generalforsamling 28. Jul 2021
Generalforsamling 29. Apr 2019
Generalforsamling 19. Mar 2018
Om FCKFC 1. Aug 2016
Om FCKFC 11. Dec 2015